images
by secobroker | February 16, 2019

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยการโจรกรรม การประกันภัยการโจรกรรมให้การชดใช้ถึงความสูญเสีย เสียหายที่เกิดจากการที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยถูกโจรกรรม งัดแงะ เข้าหรือออกจากสถานที่เอาประกันในกรมธรรม์มาตราฐานนั้น แบ่งความคุ้มครองออกเป็น 3 แบบ โดยเริ่มตั้งแต่ จร.1 ที่ให้ความคุ้มครองที่แคบที่สุด จึงถีง จร.3 ที่ให้ความคุ้มครองที่กว้างที่สุด ดังนี้ • จร.1 : คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะในการเข้าหรือออกจากสถานที่เอาประกันภัย • จร.2 : คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะในการเข้าหรือออกจากสถานที่เอาประกันภัย การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ • จร.3 : คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏและไม่ร่องรอยการงัดแงะในการเข้าหรือออกจากสถานที่เอาประกันภัย การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หากท่านได้ทำประกันภัยแบบ “Industrial All Risk Insurance” แบบมาตราฐานแล้ว ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวได้มีการขยายความคุ้มครอง จร.2 ไว้แล้ว แต่ทั้งนี้บริษัทประกันภัยอาจให้ระบุเป็นจำนวนวงเงินคุ้มครองไว้ต่างหาก ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของธุรกิจ และประวัติความเสียหายในอดีต การประกันภัยเงิน เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินทั่วไปได้ยกเว้นความคุ้มครองทรัพย์สินที่เป็นรูปแบบของเงิน เช่น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน อากรแสตมป์ เป็นต้น ดังนั้นผู้เอาประกันภัยจึงต้องทำประกันภัยเงินสดแยกเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินที่มูลค่าเหล่านี้ โดยกรมธรรม์สามารถให้ความคุ้มครองทั้งเงินที่เก็บอยู่ในสถานที่เอาประกัน หรือระหว่างขนส่งไปธนาคาร โดยผู้เอาประกัน หรือบุคคลอื่นๆที่ถูกว่าจ้าง หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ความคุ้มครองหลักในกรมธรรม์มีดังนี้ 1. เงินเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือเงินเดือน 2. เงินที่เก็บไว้ภายในสถานที่เอาประกันภัย 3. เงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย 4. เงินระหว่างที่ขนส่งภายนอกสถานที่เอาประกันภัย 5. ตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ตัวอาคาร หรือทรัพย์สินอื่นของสถานที่เอาประกันภัย กรมธรรม์มีข้อยกเว้นหลักดังนี้ 1. ความเสียหายต่อเนื่องทุกประเภท 2. การยักยอกทรัพย์โดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง 3. เงินที่เก็บในสถานที่เอาประกันภัย แต่ไม่ได้เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยหลังเวลาทำงาน 4. เงินสูญหายขณะเก็บไว้ในรถยนต์ การประกันภัยการซื่อสัตย์ของพนักงาน คุ้มครองความเสียหายอันเนื่องจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้าง ในงานที่จ้าง โดยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างตามจำนวนเงิน หรือทัรพย์สินที่เสียหายแท้จริง ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับจำนวนเงินที่นายจ้างสูญเสียไปเนื่องจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นซึ่งลูกจ้างได้กระทำลงและนายจ้างได้ทราบ ในระหว่างระยะเวลาคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ลูกจ้างตาย หรือวันที่ไล่ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันสิ้นระยะเวลาประกันภัย สุดแล้วแต่วันไหนจะถึงก่อน การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในขณะที่ออกรอบ ซ้อม หรือฝึกหัดเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟ สาธารณะใดๆ ในประเทศไทย โดยให้คุ้มครองหลักๆแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 1. อุบัติเหตุต่อตัวผู้เอาประกันภัยเอง (การเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวร หรือชั่วคราว, ค่าักษาพยาบาล) 2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย อันเนื่องมาจากผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมก๊วน, นักกอลฟ์อื่นๆ, แค้ดดี้, รถยนต์ผู้อื่นที่รับความเสียหายจากลูกกอลฟ์, รถกอลฟ์, เป็นต้น) 3. อุปกรณ์กอลฟ์ของผู้เอาประกันภัย (โดยระบุวงเงินคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็น หัวไม้, เหล็ก, พัตเตอร์, เป็นต้น) 4. โฮล-อิน-วัน (เป็นรางวัลพิเศษโดยระบุวงเงินในการทำแต่ละครั้ง) การประกันภัยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส์ ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส์ ได้รับความนิยมสูงมากขึ้น เนื่องจากมีราคาที่ถูกลง สมรรถนะที่ดีขี้น น้ำหนักลดลง สะดวกในการใช้งานไปทุกที่ จึงทำให้มีความเสี่ยงของการสูญเสีย หรือเสียหายมากขึ้นตามมา ดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส์ จึงออกแบบมาให้ความคุ้มครองการเกิดอุบัติต่างๆจากการถูกโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้ออณาเขตความคุ้มครองได้ทั้งภายในประเทศ หรือทั่วโลก ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีทั้งแบบซ่อมใช้หากเสียหายบางส่วน หรือเสียหายทั้งหมดจะชดใช้ในราคาทดแทนใหม่ในสมรรถนะเทียบเคียงของเดิม การประกันภัยสิทธิครอบครองที่ดิน เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียในด้านการเงินในอนาคตเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่อาจถูกเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนสถานะครอบครอง หรือ ยึดหน่วง โดยบุคคลอื่น ทำให้เกิดผลเสียหายอย่างมากถึงผู้เอาประกันภัย หรือสถาบันการเงินที่ได้จดจำนองสิทธิที่ดินนั้นๆ กรมธรรม์ได้ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในด้านศาล การต่อสู้คดี รวมถึงค่าที่ดินที่สูญเสียนั้นๆด้วย