images
by secobroker | February 16, 2019

การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยทำอย่างไร?

การซื้อประกันภัย สามารถทำได้ 3 วิธีหลักๆ ได้แก่
1) ซื้อโดยตรงกับบริษัทประกันภัย
2) ซื้อผ่านตัวแทนของบริษัทประกันภัย
3) ซื้อผ่านบริษัทนายหน้าประกันภัย บริษัทประกันภัยและตัวแทนของบริษัทประกันภัยได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ขาย” ดังนั้นย่อมโฆษณา หรือกล่าวอ้างว่า สินค้าของตนดีกว่าสินค้าของคู่แข่งในตลาดอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะต้องการจะขายสินค้าของตนให้ได้มากที่สุด  ในขณะที่เจ้าของกิจการหรือประชาชนทั่วไปได้ชิ่อว่าเป็น “ผู้ซื้อ” ดังนั้นย่อมต้องพิจารณาว่า คำโฆษณานั้นๆ เท็จจริงหรือไม่อย่างไรก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่เจ้าของกิจการ หรือ ประชาชนทั่วไปจะสามารถจัดซื้อกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

การซื้อผ่านบริษัทนายหน้าประกันภัย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “ตัวแทนของผู้ซื้อประกันภัย” บริษัทจะสามารถเลือกซื้อการประกันภัยจากบริษัทประกันภัยต่างๆ มาให้เจ้าของกิจการ หรือ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการทำประกันภัยได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามหลักของกรมธรรม์ประกันภัยที่ดี และยังช่วยให้ผู้ซื้อสามารถประหยัดเวลาในการพิจารณาและตัดสินใจซื้ออีกด้วย

การซื้อสินค้าอย่างอื่นนั้น ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ก่อนการตัดสินใจซื้อ แต่การซื้อประกันภัยนั้น เป็นการซื้อ “เหตุการณ์ล่วงหน้า” ยากที่จะทราบข้อบกพร่องของกรมธรรม์ประกันภัยได้ก่อนที่จะมีความสียหายเกิดขึ้น ซึ่งบางครั้งมักจะสายเกินไป กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทมีลักษณะภายนอกเหมือนกันทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทประกันภัยใด ทั้งนี้เพราะได้ถูกกำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่เนื้อหาสาระที่ระบุอยู่ภายในจะให้ประโยชน์แก่ฝ่ายผู้ขายหรือผู้ซื้อมากกว่ากันนั้น อาจขึ้นอยู่ว่า ผู้ซื้อได้เลือกซื้อประกันภัยวิธีใด