images
by secobroker | February 16, 2019

ประกันวิศวกรรม

การประกันภัยทุกชนิดสำหรับผู้รับเหมา กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา สามารถแบ่งความคุ้มครองออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1) เป็นความคุ้มครองในส่วนทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง เช่น ตัวอาคาร, โครงสร้างต่างๆ รวมถึงสามารถขยายความคุ้มครองต่อตัวอาคาร หรือทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้างที่สร้างเสร็จแล้วที่อยู่ในโครงการ ซึ่งความคุ้มครองจะเป็นประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดแต่จะระบุเป็นข้อยกเว้นต่างๆ เช่น การเสื่อมสภาพของตัวทรัพย์สินเอง การหมดอายุ เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ สนิม การออกแบบ ผิดพลาด ความเสียหายจากฝีมือแรงงาน สงคราม การก่อการร้าย เป็นต้น ส่วนที่ 2) คุ้มครองเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้รับเหมาที่ใช้ในการก่อสร้าง ส่วนที่ 3) คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายของผู้รับเหมาต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในด้านทรัพย์สิน บาดเจ็บ อนามัย หรือเสียชีวิต ซึ่งผลประโยชน์จากการซื้อกรมธรรม์ประเภทนี้ ผู้รับเหมาสามารถโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัย โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความรับผิดส่วนแรก (Deductible) เท่านั้น และสามารถนำผู้รับเหมาย่อยทุกราย และ/หรือผู้ว่าจ้างรวมเป็นผู้เอาประกันภัยด้วยกันได้ ตัวอย่างงานก่อสร้างที่สามารถซื้อความคุ้มครองกรมธรรม์ประเภทนี้ได้ ได้แก่ • ถนน, ทางรถไฟ, สนามบิน, อุโมงค์, สะพาน • อาคาร (พักอาศัย, สำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, สนามกีฬา, โรงงาน) • เขื่อน, โรงผลิตไฟฟ้า • ไซโล, โรงสี, โกดัง • ฯลฯ การประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร โครงการงานก่อสร้างในบางครั้ง มีงานติดตั้งเครื่องจักรเป็นงานส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถแยกทุนประกัน และขอบเขตการทำงาน ออกจากการก่อสร้างทั่วไปอย่างเด่นชัด เพราะความเสี่ยงส่วนใหญ่นั้น อยู่ที่การติดตั้งเครื่องจักรมากกว่างานโครงสร้างพื้นฐานอาคารทั่วไป ดังนั้นกรมธรรม์การติดตั้งเครื่องจักรจึงถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับงาน โดยให้ความคุ้มครองความเสี่ยงต่อเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ติดตั้ง เครื่องจักรอุปกรณ์ของผู้รับเหมาที่นำมาใช้ระหว่างติดตั้ง และความเสียหายต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย กรมธรรม์การติดตั้งเครื่องจักรนี้ สามารถขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายต่อเนื่องจากโครงการล่าช้า (Delay in Start Up) ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายระหว่างการติดตั้ง ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถได้รับการชดเชยถึงรายได้ในช่วงที่ไม่สามารถเปิดดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ การซื้อกรมธรรม์ประเภทนี้ ผู้รับเหมาสามารถนำผู้รับเหมาย่อยทุกราย และ/หรือผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ผู้ผลิตสินค้า รวมเป็นผู้เอาประกันภัยด้วยกันได้ บางบริษัทประกันภัยอาจรวมกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา กับกรมธรรม์การติดตั้งเครื่องจักรนี้เป็นฉบับเดียวกัน แต่ทั้งนี้อาจระบุ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการในการออกกรมธรรม์ตามความเหมาะสม การประกันภัยเครื่องจักรชำรุด ในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินทั่วไป (All Risks) ได้ถูกออกแบบให้คุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงเครื่องจักรจากความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเท่านั้น ดังนั้น การที่เครื่องจักรหยุดชะงักที่เป็นสาเหตุ จากการทำงานภายในของตัวเอง จึงเป็นข้อยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจน กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก จึงเป็นกรมธรรม์ที่ออกแบบมาให้คุ้มครองการหยุดชะงัก การทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแรงดันไอน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ปั๊มลม รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตต่างๆ เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่วนควบ ฯลฯ โดยกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ที่เป็นสาเหตุจากภายใน ของเครื่องจักรและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความบกพร่องด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความประมาทเลินเล่อ การกลั่นแกล้ง การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง ความเสียหายเนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด ความเสียหายที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการหมดอายุการรับประกันของผู้ผลิต การใช้งานผิดพลาด โดยมิได้ตั้งใจของผู้ปฏิบัติ ควบคุมเครื่อง การบกพร่องของระบบหล่อเลื่อน ระบบหล่อเย็น ไฟฟ้าลัดวงจร การเดินเครื่องเกินกำลัง เป็นต้น