บริษัท ธุรกิจมั่นคง จำกัด หรือ เป็นที่รู้จักทั่วไปในแวดวงประกันภัยและลูกค้า ในนาม บริษัท “ซีโก้"

บริษัท “ซีโก้" (SECO) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2517 โดยกลุ่มนักประกันภัยภายใต้การนำของ คุณชาญชัย รัตนานนท์ ซึ่งมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การประกันภัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนยากแก่บุคคลทั่วไปในการทำความเข้าใจ และ บ่อยครั้งที่ผู้เอาประกันภัยต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแก่บริษัทประกันภัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัท ซีโก้ จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็น “ที่ปรึกษาประกันภัย" (Insurance Consultant)

ความรู้ประกันภัย

images

อ่านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันภัย และวิธีการเลือกซื้อประกันภัยประเภทต่างๆ ก่อนตัดสินใจเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุด.
images
การซื้อประกันภัยผ่านบริษัทนายหน้านั้น ผู้ซื้อประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มแต่อย่างใด บางครั้งกลับได้จ่ายเบี้ยที่ถูกกว่าเสียอีก ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทนายหน้าย่อมทราบภาวะตลาดได้ดีกว่า จึงสามารถต่อรองกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้
images
การซื้อประกันภัย สามารถทำได้ 3 วิธีหลักๆ ได้แก่ 1) ซื้อโดยตรงกับบริษัทประกันภัย 2) ซื้อผ่านตัวแทนของบริษัทประกันภัย 3) ซื้อผ่านบริษัทนายหน้าประกันภัย บริษัทประกันภัยและตัวแทนของบริษัทประกันภัยได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ขาย” ดังนั้นย่อมโฆษณา หรือกล่าวอ้างว่า สินค้าของตนดีกว่าสินค้าของคู่แข่งในตลาดอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะต้องการจะขายสินค้าของตนให้ได้มากที่สุด
images
เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยมีข้อปฏิบัติ ข้อยกเว้น และเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น การที่มีเงื่อนไขมาก โอกาสที่ผู้เอาประกันภัยจะทำผิดเงื่อนไขโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ย่อมมีมากเช่นกัน และนั่นย่อมหมายถึงการถูกปฏิเสธที่จะได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัย ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยที่ดีจะต้องมีเงื่อนไขน้อย ให้ความคุ้มครองครอบคลุมเพียงพอที่จะรองรับการเสี่ยงภัยที่กำลังเผชิญอยู่ได้อย่างครบถ้วน และที่สำคัญ คือ เบี้ยประกันภัยต้องไม่แพง สรุปก็คือ “กรมธรรม์ประกันภัยที่ดี ต้องมีความคุ้มครองสูง เงื่อนไขน้อย และเบี้ยไม่แพง”