images

การซื้อประกันภัยผ่านบริษัทนายหน้า แพงกว่าจริงหรือไม่

การซื้อประกันภัยผ่านบริษัทนายหน้านั้น ผู้ซื้อประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มแต่อย่างใด บางครั้งกลับได้จ่ายเบี้ยที่ถูกกว่าเสียอีก ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทนายหน้าย่อมทราบภาวะตลาดได้ดีกว่า จึงสามารถต่อรองกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้
images

การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยทำอย่างไร

การซื้อประกันภัย สามารถทำได้ 3 วิธีหลักๆ ได้แก่ 1) ซื้อโดยตรงกับบริษัทประกันภัย 2) ซื้อผ่านตัวแทนของบริษัทประกันภัย 3) ซื้อผ่านบริษัทนายหน้าประกันภัย บริษัทประกันภัยและตัวแทนของบริษัทประกันภัยได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ขาย” ดังนั้นย่อมโฆษณา หรือกล่าวอ้างว่า สินค้าของตนดีกว่าสินค้าของคู่แข่งในตลาดอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะต้องการจะขายสินค้าของตนให้ได้มากที่สุด
images

กรมธรรม์ประกันภัยที่ดีเป็นอย่างไร

เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยมีข้อปฏิบัติ ข้อยกเว้น และเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น การที่มีเงื่อนไขมาก โอกาสที่ผู้เอาประกันภัยจะทำผิดเงื่อนไขโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ย่อมมีมากเช่นกัน และนั่นย่อมหมายถึงการถูกปฏิเสธที่จะได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัย ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยที่ดีจะต้องมีเงื่อนไขน้อย ให้ความคุ้มครองครอบคลุมเพียงพอที่จะรองรับการเสี่ยงภัยที่กำลังเผชิญอยู่ได้อย่างครบถ้วน และที่สำคัญ คือ เบี้ยประกันภัยต้องไม่แพง สรุปก็คือ “กรมธรรม์ประกันภัยที่ดี ต้องมีความคุ้มครองสูง เงื่อนไขน้อย และเบี้ยไม่แพง”