images
by secobroker | February 16, 2019

ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดนั้น เป็นกรมธรรม์มาตราฐานอีกแบบหนึ่งในจำพวก “All Risk” ที่ให้ความคุ้มครองทุกภัยความเสี่ยง โดยระบุเพียงข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่มีในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สิน และสาเหตุของความเสียหาย ความคุ้มครองหลักๆในกรมธรรม์ได้แก่ อุบัติเหตุจากภายปัจจัยนอกต่างๆ ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ระเบิด น้ำท่วม ความเสียเนื่องจากน้ำ การจลาจล นัดหยุดงาน ภัยจากการชนของยวดยานพาหนะ การโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะในการเข้า หรือออกจากสถานที่เอาประกัน เป็นต้น การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นกรมธรรม์ที่จะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องจาก กรมธรรม์อัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด ในเรื่องของความเสียหายต่อธุรกิจในระหว่างที่ทรัพย์สินนั้นๆได้รับความเสียหาย และจะต้องได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ดังกล่าวก่อน ส่วนระยะเวลาการชดใช้ของกรมธรรม์นั้น จะนับจากวันที่เกิดความเสียหาย จนกว่าจะกลับมาดำเนินการผลิต หรือทำธุรกิจได้ตามปกติเสมือนก่อนเกิดความเสียหาย ไม่ว่าความเสียหายจะเป็นในส่วนของรายได้ที่หักต้นทุนการผลิต (Gross Profit) หรือค่าดำเนินการที่สูงขึ้น (increase in cost of working) เพื่อให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการตามปกติได้รวดเร็วที่สุด การกำหนดเบี้ยประกันภัย และทุนประกันภัยนั้น จะคำนวณจากงบการเงินของบริษัท ในปีที่ผ่านมา หรือการคาดการณ์ยอดขายในอนาคต และระยะเวลาชดใช้ของกรมธรรม์ ส่วนธุรกิจที่ตั้งใหม่จะคำนวณจากการคาดการณ์ยอดขาย ยอดค่าใช้จ่ายคงที่ในอนาคตและระยะเวลาชดใช้ของกรมธรรม์เช่นกัน การประกันภัยสิทธิการเช่า การประกันสิทธิการเช่าที่ให้ความคุ้มครองในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวโดยมีสัญญาทำกันไว้ล่วงหน้าแน่นอน หากสัญญาเช่าถูกยกเลิกโดยผู้ให้เช่าเนื่องจากความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ เช่น ไฟไหม้ ผู้ให้เช่าก็จะได้รับการชดใช้ในกรมธรรม์ในส่วนที่ผู้เช่าเสียประโยชน์ไป การประกันภัยการก่อการร้าย จากเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดจากการก่อการร้ายเดือนกันยายน 2544 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ภัยจากการก่อการร้ายได้ถูกยกเว้นในกรมธรรม์การประกันภัยทั่วไป ดังนั้นความเสียหายต่อทรัพย์สิน ธุรกิจหยุดชะงัก ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการก่อร้าย จะต้องมีกรมธรรม์ประเภทพิเศษที่ออกแบบเฉพาะภัยการก่อร้ายคุ้มครองแทน ส่วนรูปแบบของกรมธรรม์การก่อการร้ายนั้น สามารถขยายความคุ้มครองถึงการจลาจลทางการเมืองได้ด้วย